Profile

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท มั่นคงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 67 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 1 แขวงบางมด
                เขตจอมทอง กรุงเทพ ฯ 10150
โทรศัพท์ : 02 - 428 - 7669
โทรสาร : 02 - 874 - 2682
Home Page : www.munkong.com

วิสัยทัศน์

มั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ คือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นจะเติบโตอย่างมั่นคง โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับคุณภาพสินค้า การบริการ และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงในราคายุติธรรม
  2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  3. พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนามาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้นต่อไป